Browse Our Dictionary
O

observer

adm ༡། རྟོག་ཞིབ་པ། = སྐྱེ་བོའམ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། ཟུར་ཉན་པ། = ཚོགས་འདུ་དང༌། སློབ་ཚན་སོགས་སུ་ཆ་ཤས་དངོས་སུ་མི་བླངས་པར་ཉན་རྒྱུ་དང༌། ལྟ་ཞིབ་ཙམ་གྱི་ཆེད་ངོ་བཅར་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག