Browse Our Dictionary
O

obsessive compulsive disorder

ཞེན་ཐིམ་དབང་མེད་སེམས་འཁྲུགས། = ལས་ཀར་འཇུག་སྐབས་ལམ་ལྷོངས་མི་ཡོང་བར་དོགས་ནས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་རྨུགས་པ་དང་། དངངས་སྐྲག་ཤུགས་ཆེ་སྐྱེ་བའི་མཚན་མ་ཅན་གྱི་ཀླད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་པའི་སྐྱོན་ཞིག