Browse Our Dictionary
O

occupancy certificate

གནས་འཛིན་ལག་ཁྱེར། = སྒེར་གྱི་གནས་ཁང་ངམ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁང་ཆེན་ལྟ་བུ་ཁང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ།