Browse Our Dictionary
O

occupational therapy

ལས་རིགས་བཅོས་ཐབས། = ནད་པར་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་བསྐང་རྒྱུའི་རམ་འདེགས་དང་། ལུས་རྩལ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྣ་མང་སྤེལ་བའི་སྒོ་ནས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ།