Browse Our Dictionary
O

oculomotor nerve

anat མིག་འགུལ་དབང་རྩ། = ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་གསུམ་པ་སྟེ། མིག་འགུལ་བ་དང་རྒྱལ་མོའི་བཙིར་གནོན་དེ་བཞིན་མིག་ལྕིབས་ཁ་འབྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་མིག་རིལ་དང་འབྲེལ་བའི་མིག་འགུལ་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།