Browse Our Dictionary
O

off the record

ཟིན་ཐོ་མེད་པའི། ཐོ་འགོད་མེད་པ། = ཡོངས་གྲགས་མིན་པའམ་ནང་མོལ་ཐོག་བཤད་པ་གང་ཞིག་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་སྤེལ་ལམ་ཁུངས་འདྲེན་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག