Browse Our Dictionary
O

official language

adm,lang གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡིག = ཁྲིམས་ཁང་དང་། སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་རྒྱལ་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག