Browse Our Dictionary
O

officialese

གཞུང་ཡིག གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་སྲོལ། = གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང༌། ཧ་ཅང་གོ་དཀའ་ལ་རྒྱུན་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་སྐད་ཡིག