Browse Our Dictionary
O

ohm’s law

ཨོམ་ངེས་སྲོལ། = གློག་རྒྱུན་ནི་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་ཤིག་ལ་སྦྱིན་པའི་གློག་ཤུགས་དང་ཐད་ཀར་ཆ་སྙོམས་ཤིང་། བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་རྫས་དེའི་འགོག་ཤུགས་དང་གོ་ལྡོག་པའི་ཆ་སྙོམས་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ངེས་སྲོལ།