Browse Our Dictionary
O

olfactory nerve

སྣོམ་བྱེད་དབང་རྩ། = ཀླད་པའི་ཆུ་རྩ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལས་དང་པོའི་མིང་སྟེ། སྣ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་མ་སྣོམ་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མིང༌།