Browse Our Dictionary
O

ombudsman

ཉན་དཔོན། = མི་སེར་སྒེར་གྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་གཞན་དག་གམ། སྲིད་གཞུང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པར་ཉན་འཇོག་དང་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞབས།