Browse Our Dictionary
O

on the spot

༡། དེ་མ་ཐག་ཏུ། = གང་ཞིག་ཕྱི་བཤོལ་མ་བྱེད་པར་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་བྱ་གཞག ༢། ས་ཆ་དེ་རང་དུ། = དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་འབྱུང་སའི་ཡུལ།