Browse Our Dictionary
O

one time password

གཅིག་སྤྱོད་གསང་ཚིག = གློག་ཆས་སམ་ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཆེད་དམ། ཡང་ན་དེར་ལས་དོན་བྱེད་པར་ཐེངས་གཅིག་ལས་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པའི་གསང་ཚིག་ཅིག