Browse Our Dictionary
O

one-way

༡། ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་མ། = ཕྱོགས་གཅིག་རང་དུ་བསྐྱོད་དགོས་པའི། ༢། ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི། = འགྲིམ་འགྲུལ་སྐབས་ས་གནས་གཅིག་བར་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་ལས་བསྐྱར་ལོག་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི།