Browse Our Dictionary
O

open door policy

༡། གུ་ཡངས་ཐབས་ཚུལ། = ཀམ་པ་ཎིའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ནས་ལས་མི་ཚོའི་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་དང་། དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་སྐོར་དགའ་པོའི་ངང་ཉན་འཇོག་ཡ་ལན་བྱེད་ཚུལ།