Browse Our Dictionary
O

opener

༡། ཁ་འབྱེད་བྱེད། = ལྕགས་ཊིན་དང་ཤེལ་དམ་སོགས་ཁ་འབྱེད་ཆེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག ༢། འགོ་འབྱེད་རྩེད་འགྲན། = རིམ་བསྡུར་རྩེད་འགྲན་ཞིག་གི་རྩེད་འགྲན་དང་པོ།