Browse Our Dictionary
O

opposite ray

འཕྲོ་ཐིག་ལྡོག་མ། = འཕྲོ་ཐིག་ནི་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་བརྐྱངས་ནས་འགྲོ་བའི་ཐིག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཐིག་གི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་ལྡོག་འཕྲོ་ཡིན་ན་འཕྲོ་ཐིག་ལྡོག་མ་ཟེར།