Browse Our Dictionary
O

optometry

དྭངས་ཤེལ་དཔྱད་རིག = མིག་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ཚད་རན་པའི་དྭངས་ཤེལ་ངོས་སྦྱོར་དང་ཚོང་གཉེར་གྱི་ཆེད་ལས།