Browse Our Dictionary
O

oral history

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས། = ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མྱོང་བ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོས་བཤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བའམ་དུས་ཚིགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར།