Browse Our Dictionary
O

oral history

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས། = གལ་གནད་ཅན་གྱི་འདས་དོན་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་བྱས་ཏེ་བརྙན་ལེན་དང་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པའམ། ཡང་ན་དེ་དག་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།