Browse Our Dictionary
O

oral translation

ངག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར། = ཡིག་གཞིའི་རྣམ་པ་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསྟུད་མར་རམ། དུས་མཉམ་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ངག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག