Browse Our Dictionary
O

ordinance

༡། བཀའ་རྩ། = གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནམ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་རྒྱ། ༢། བཀའ་ཁྲིམས། = གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི། མང་ཚོགས་ཀྱི་བཅས་ཁྲིམས་སོགས།