Browse Our Dictionary
O

organization

སྒྲིག་འཛུགས། = ཚོང་ལས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ།