Browse Our Dictionary
O

oriental

༡། ཤར་ཕྱོགས་པ། = རྒྱ་ནག་དང༌། ཉི་ཧོང་སོགས་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གནས་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི། = རྒྱ་ནག་དང༌། ཉི་ཧོང་སོགས་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི།