Browse Our Dictionary
O

ossuary

གདུང་བུམ། རུས་ཁང་། = གཤིན་པོའི་རུས་པ་འཇོག་སྣོད་དམ། གནའ་དུས་ཀྱི་མིའམ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རུས་པ་མང་པོ་རྙེད་སའི་གནས་བྲག་ཕུག་ལྟ་བུ།