Browse Our Dictionary
O

otoscope

med རྣ་བུག་དཔྱད་ཤེལ། = རྣ་བའི་རྔ་སྐྱི་དང་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་བགྲོད་ལམ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་གློག་དང་དྭངས་ཤེལ་ཡོད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག