Browse Our Dictionary
O

outfit

༡། གྱོན་ཆས། = དུས་སྐབས་སམ་དམིགས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གྱོན་རྒྱུའི་ཆས་གོས། ༢། སྡེ་ཚོགས། = རུ་ཁག་གམ་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མཉམ་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྡེ། ༣། མཁོ་ཆས། = དམིགས་དོན་ནམ་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིག