Browse Our Dictionary
O

overseer

ལས་དཔོན། ལྟ་རྟོག་པ། = བྱ་གཞག་གང་ཞིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་མིན་དང་། ལས་མི་རྣམས་ལས་ཀ་ཇི་བྱས་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག