Browse Our Dictionary
O

oversight

སྣང་མེད་ཤོར་བའི་ནོར་འཁྲུལ། = གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་གནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེར་སྤྲད་དེ་རང་གི་ཉེ་ས་དང༌། ཕུགས་རྒྱང་ཐུང་བའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བཟོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ།