Browse Our Dictionary
O

oxygen

སྲོག་འཛིན་རླུང། འཚོ་རླུང། = ཁ་དོག་དྲི་རོ་བྲལ་ཞིང་སྲོག་འཚོ་བ་དང། མེ་འབར་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག འདི་ནི་རླུང་ཁམས་ནང་རང་རྐྱར་འབྱུང་ལ་དེའི་ལྔ་ཆ་གཅིག་ཟིན་གྱི་ཡོད། རྡུལ་གྲངས། ༨ མཚོན་རྟགས། O