Browse Our Dictionary
P

paid in capital

མ་སྐལ་ཚོང་སྒྱུར་མ་རྩ།= ཚོང་ལས་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཁོངས་ནས་མིན་པར་དེའི་མ་སྐལ་ཚོང་སྒྱུར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་ཚོང་གི་ཐོག་ནས་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་མ་དངུལ།