Browse Our Dictionary
P

palanquin

ཕེབས་བྱམས། འགྱོགས་འབྱམས།= སྐྱེ་བོ་བཞིའམ་དྲུག་གིས་ཕྲག་པའི་སྟེང་དུ་ཤིང་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདེགས་པའི་ནང་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འོར་འདྲེན་ནམ་གདན་ཞུ་བྱས་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག