Browse Our Dictionary
P

panel discussion

ཆེད་དོན་མི་སྣའི་བགྲོ་གླེང༌། = མི་མང་འདུ་ཚོགས་སར་ཆེད་ལས་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང༌།