Browse Our Dictionary
P

paparazzo

རྗེས་འདེད་པར་པ། = གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཁག་གི་བྱ་སྤྱོད་གསང་སྟབས་ཀྱིས་པར་ལེན་བྱས་ཏེ། པར་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་པར་པ།