Browse Our Dictionary
P

parachute

མཆོང་གདུགས། = གནམ་གྲུ་ནས་མིའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕྱིར་གཡུག་སྐབས། གནམ་གུང་ནས་ལྷུང་བའི་མྱུར་ཚད་དལ་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོག་ཐག་ཅན་གྱི་ཉི་གདུགས་ཤིག