Browse Our Dictionary
P

paralysis

ཞ་སྐྱོན། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ན་ཚ་དང་། དུག་ཕོག་པའམ་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་འགའ་རེར་འགུལ་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པའམ་ཚོར་བའི་ནུས་པ་བརླག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག