Browse Our Dictionary
P

paramour

soc,ca ཟུར་སྟེན་དགའ་རོགས། = ཆང་ས་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་བུད་མེད་དམ་སྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ཟུར་དུ་སྟེན་པའི་དགའ་རོགས།