Browse Our Dictionary
P

participatory democracy

མཉམ་ཞུགས་མང་གཙོ། =མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དང་། སྲིད་བྱུས་གང་ཡིན་ཐད་ཀར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་དངོས་སུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་མང་ཚོགས་སྒེར་གྱི་མཉམ་ཞུགས།