Browse Our Dictionary
P

passport

ཕྱིར་སྐྱོད་ལམ་ཡིག ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར། = རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མི་སེར་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཆོག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ལག་ཁྱེར།