Browse Our Dictionary
P

patron

གཙོ་མགོན། གཙོ་བཞུགས། = སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དམིགས་བསལ་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་དང༌། མགོན་སྐྱབས། རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན་དུ་མཚན་གསོལ་དང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གང་ཟག