Browse Our Dictionary
P

pea

སྲན་མ། = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་འབྲུའི་སྡེ་སྲན་མའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་རྐང་ལྗང་དཀར་ཁོང་སྟོང་ལ་ཡལ་ག་ཅན་སྐྱེ་དངོས་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་ཞིང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆུང་བ་གཉིས་རེ་སྦྲེལ་ཏེ་ཁ་སྤྲོད་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་དཀར་པོའམ་མུ་མེན་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་འཆར་བ། གང་བུ་ལྗང་མདོག་ནར་མོའི་ནང་དུ་འབྲས་བུའམ་འབྲུ་གུ་ལྗང་ནག་རིལ་མོ་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་འདོགས་པ་ཞིག་ཡིན།