Browse Our Dictionary
P

peer

རང་མཉམ། སྐལ་མཉམ། = འཇོན་ཐང་དང༌། ཤེས་ཚད། ལོ་ན། རྒྱབ་ལྗོངས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབས་སོགས་ཀུན་གྱི་ཐད་ནས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག