Browse Our Dictionary
P

penalty kick

ཉེས་ཆད་རྡོག་རྡེག =རྩེད་འགྲན་པ་ཁ་གཏད་རུ་ཁག་གིས་ཉེས་ཆད་ཕོག་སའི་ས་ཁུལ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། རུ་ཁག་ཅིག་ཤོས་དེ་ལ་སྒོ་ར་བ་རྐྱང་པས་འགོག་སྲུང་ཆོག་པའི་སྒོ་དེར་རང་མོས་རྡོག་རྡེག་བཞུ་རུ་འཇུག་པ་ཞིག