Browse Our Dictionary
P

pepper

ཕོ་མ་རིས། = ཤིང་ཕྲན་ནམ་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་ཕྲ་ཞིང་རིང་བ་ཤིང་སྣ་གཞན་ལ་འཁྱུད་དེ་སྐྱེ་ཞིང། ཡལ་ག་མེད་པར་རྐྱང་པ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་བ་དང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་རྩེ་ཅུང་ཟད་རྣོ་བ། མཐའ་མཉམ་ཞིང་རྩ་རིས་དྲ་བ་ལྟར་གྱེས་པ་གསལ་པོར་མངོན་ཞིང༌། ངར་བ་ཐུང་བའི་ལོ་མ་རྐྱང་པ་རེ་མོས་སྐྱེ་བ་ཡོད། མེ་ཏོག་གི་ཚོན་མདོག་དཀར་པོ་བརྩེགས་པའི་མེ་ཏོག་བང་རིམ་ཡིན་ལ། དེ་སྡོང་པོའི་སྟོད་ཀྱི་ལོ་མའི་མཚམས་དང་སྡོང་པོའི་རྩེར་ཤར་ཞིང་འབྲས་བུ་ཁམ་ནག་རིལ་ལ་ཆུང་བར་གཉེར་མའི་རི་མོ་ལྟར་དོད་པ་རིམ་པ་བཞིན་བཏགས་པ་དང་། དྲི་བཟང་པོ་ཡོད། འདི་ལ་རིགས་དཀར་ནག་གཉིས་ཡོད་དེ། ནག་པོ་ཕོ་རིགས་ཀྱི་ཁར་རི་མོ་ཡོད་པ་རོ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་བཟང། དཀར་པོ་དེ་ལས་རོ་འཇམ་ལ་རི་མོ་མེད་པ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབྱིབས་ཅན་མོ་རིགས་དམན་པར་འཛིན་པ་ཡིན། ཚ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་གོ།