Browse Our Dictionary
P

percentile

བརྒྱ་ཆའི་གནས་རིམ། = མཐའ་རྩིས་སམ་རྣམ་གྲངས་རིག་པའི་ནང་དུ། ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱས་པའི་ཆ་ཚད་གཅིག་གི་ཁ་གྲངས་གཅིག་སྟེ། དེའི་བགོ་འགྲེམས་ཁྱབ་ཚུལ་ཞིག་གི་གོང་ངམ་འོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་སྟོན་གྱི་ཡོད།