Browse Our Dictionary
P

periodical

དུས་དེབ། = དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟླ་རེ་དང༌། བདུན་རེ་འཆར་ཅན་དུ་པར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དུས་དེབ།