Browse Our Dictionary
P

periscope

ལྐོག་ལྟ་རྒྱང་ཤེལ། = གྲུ་གཟིངས་དང་། ཆུ་འོག ས་འོག་བཅས་ནས་སྟེང་ངོས་ཀྱི་དངོས་པོ་མཐོང་བར་ཤེལ་སྒོ་གསེག་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལྟ་ཆས།