Browse Our Dictionary
P

peritoneum

གྲོད་སྐྱི། = གྲོད་ཤའི་ནང་ལྡེབས་སུ་ཚུར་འབྱར་བའི་སྐྱི་པགས་དང༌། ཕོ་ལོང་རྒྱུ་མ་སོགས་ཀྱི་སྒང་ལྡེབས་སུ་ཕར་གཡོགས་པའི་སྐྱི་པགས་བཅས་ཀྱི་མིང༌།