Browse Our Dictionary
P

permanent residential certificate

གཏན་སྡོད་ལག་ཁྱེར། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཤིག་གྲོང་སྡེའམ་གྲོང་གསེབ་དང་། ས་ཁུལ་གང་ཞིག་ཏུ་གཏན་འཇགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ།