Browse Our Dictionary
P

person-to-person lending

com,econ སྒེར་གྱིས་སྒེར་གཡར། = དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དངུལ་ཁང་སོགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་དངུལ་བུ་ལོན་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག